קיבוץ שמיר
חסר רכיב

מבקר פנימי בתאגידי החברה לפיתוח הגליל

20/01/2020

20.1.2020

קול קורא

לתפקיד מבקר פנימי בתאגידי החברה לפיתוח הגליל

 

הביקורת הפנימית ובכלל זה עבודת המבקר הם בהתאם לתקנון הביקורת של המערכת האזורית (פיתוח הגליל)

 

תפקידי המבקר הפנימי:

 

המבקר יבדוק בין השאר בגופים המבוקרים:

 1. אם הפעולות נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון
 2. אם פעולות הגופים המבוקרים, נושאי המשרה בהם ועובדיהם, תקינות מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על החיסכון והיעילות.
 3. אם פעולות הגופים המבוקרים מועילות להשגת יעדיהם.
 4. אם הוראות הנוהל מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
 5. אם מקוימות ההוראות השונות ו/או ההחלטות המחייבות את הגופים המבוקרים.
 6. את ניהול הנכסים וההתחייבויות של הגופים המבוקרים, את הנהלת החשבונות, את דרכי שמירת הרכוש והחזקת הכספים והשקעתם.
 7. את יישום ההחלטות של הדירקטוריון המשותף, הדירקטוריונים והנהלות הגופים המבוקרים על פי קווי המדיניות שהותוו.
 8. אם ההחלטות התקבלו על פי נהלים תקינים.
 9. את תיקון הליקויים עליהם הצביע המבקר או מבקרים חיצוניים.
 10. תלונות של עובדי הגופים המבוקרים.

 

המבקר יערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים ומקובלים ויפעל תוך הקפדה מלאה על כללי האתיקה הנדרשים מביצוע תפקיד זה.

 

תנאים למינוי המבקר הפנימי:

 

 1. הוא יחיד;
 2. הוא תושב ישראל;
 3. הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
 4. הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עו"ד או רו"ח.
 5. הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודה ביקורת.

 

כישורים:

 

יושר ואמינות, קפדנות ודייקנות בביצוע, יכולת למידה מהירה, כושר התמודדות עם ריבוי משימות, תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש טובים,  נכונות לשאת באחריות, סמכותיות, כושר ניהול               

 

 

היקף משרה:       50%

 

כניסה לתפקיד:  אפריל 2020

 

מועמדים פנימיים וחיצוניים שיימצאו מתאימים יוזמנו לראיון קבלה ולפי הצורך יישלחו למבדקים חיצוניים.

 

מועמדים המבקשים להגיש מועמדותם לתפקיד ישלחו קורות חיים למייל   ReutZ@galildevelop.co.il

לא יאוחר מתאריך יום א' 9.2.2020

 

 

** המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לנשים וגברים כאחד **

חסר רכיב